German speaking Customer Service UPS

Lisboa Full-time

Detalhes da oferta

Lokalizacja: Lizbona
? Mo?liwy start: 09.08, 16.08, 23.08.!
? Nie potrzebujemy do?wiadczenia , oferujemy szkolenia
? ?atwe aplikowanie, prze?lij nam swoje CV: sparrow.recruitments@gmail.com
? Rozpocznij w Home Office w Lizbonie (do momentu, gdy sytuacja b?dzie bezpieczna)


Nasza firma:
Klienci priorytetem. Wspólne przywództwo. Wspieranie innowacji. Historia UPS, najwi?kszej na ?wiecie firmy zajmuj?cej si? dostarczaniem paczek, rozpocz??a si? ponad sto lat temu od po?yczki w wysoko?ci 100 dolarów na za?o?enie ma?ej firmy przewozowej. Nasza transformacja w globaln? korporacj? wart? miliard dolarów odzwierciedla ewolucj? nowoczesnego transportu, handlu mi?dzynarodowego, logistyki i us?ug finansowych. Dzi? dla UPS priorytetem s? klienci, ludzie wiod? prym, a innowacje s? motorem. Firma dzia?a przez ponad 495 000 pracowników, którzy ??cz? ponad 220 krajów i terytoriów drogami, kolej?, powietrzem i oceanami. W przysz?o?ci UPS nadal b?dzie liderem w bran?y i ??czy ?wiat z zobowi?zaniem do zapewniania najwy?szej jako?ci i ekologicznych us?ug.


Obowi?zki pracownika:

Cz??? Twoich codziennych czynno?ci b?dzie obejmowa?a:
- Telefoniczna i pisemna obs?uga klienta
- Pomoc w zwi?kszaniu produktywno?ci i kontrolowaniu redukcji kosztów wysy?ki
- Pomoc w wyborze ró?norodnych us?ug UPS dla ma?ych, ?rednich i du?ych firm
- Pomoc przy zwrotach paczek
- Odpowiadanie na zapytania telefoniczne oraz zapewnianie wsparcia i wskazówek klientom oraz rozwi?zywanie ich problemów w sposób terminowy i empatyczny.
-Zapewnij pomocn? i wydajn? obs?ug?, gdy klienci potrzebuj? pomocy przy wysy?ce paczki.


Co zapewniamy:

? Mo?liwy start: 09.08, 16.08, 23.08.!
? W pe?ni zdalny proces rekrutacji (telefonicznie lub przez WhatsApp)
? Umowa o prac? odnawialn? (12 miesi?cy)
? Konkurencyjny system wynagrodze?:
o 1360 € miesi?cznego wynagrodzenia brutto (je?li nie potrzebujesz zakwaterowania w firmie)
o miesi?czne wynagrodzenie brutto w wysoko?ci 1000 € (z zakwaterowaniem firmowym - wszystkie rachunki wliczone)
o Tymczasowy start w biurze domowym (ze wzgl?dów technicznych musisz znajdowa? si? w Lizbonie lub w jej okolicach) / Je?li sytuacja jest bezpieczna, planowana jest praca w nowoczesnym biurze w Lizbonie (Portugalia)
? Dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne od 1 dnia
? 22 dni p?atnego urlopu w roku
? Pe?ne p?atne szkolenie (ok. 12 dni roboczych na miejscu)


Czego oczekujemy od Ciebie:

? Nie potrzebujemy ?adnego do?wiadczenia , oferujemy szkolenia!
? Mówisz po niemiecku (co najmniej C1) - warunek konieczny
? Mówisz po angielsku (co najmniej B2)
? Mieszkasz w Lizbonie lub jeste? gotowy do przeprowadzki
? Szukasz energicznego ?rodowiska
? Jeste? entuzjast? marketingu w mediach spo?eczno?ciowych i chc? pracowa? dla znanej marki


Pakiet relokacyjny:

? Zwrot kosztów lotu po 9 miesi?cach
? Odbiór z lotniska
? Pomoc administracyjna przy rejestracji w Portugalii
? Roczny p?atny lot w dwie strony do miejsca docelowego


Uwaga: Tylko obywatele UE lub kandydaci z wa?nym zezwoleniem na prac? w Portugalii!

Wy?lij swoje CV (napisane w j?zyku angielskim lub niemieckim) e-mailem na adres sparrow.recruitments@gmail.com
DistritoLisboa
Habilitações mínimas 12º ano de escolaridade
Experiência mínima 0-1 anos
Idiomas German (at least level C1), English (at least level B2)
Sector de actividade Administração e Serviços de Escritório
Tipo de contrato Full-time
Remuneração 1360€ - 1000€ p/m
Tipo de oferta Emprego
Contactos Sparrow Recruitments
Av. Álvaro Pais 4
1600-034-1600-034 Lisboa
Portugal
Sparrow Recruitments
sparrow.recruitmentsgmail.com

Como responder

Candidate-se aqui